Tekst
Login

Jaka jest wysokość opłat?

Kategoria: Ważne informacje

 UCHWAŁA NR III/13/15

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5198) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, zwanego dalej „Związkiem” – w granicach administracyjnych Gmin – Uczestników Związku w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” do zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.

§ 6. Traci moc:

1) uchwała Nr II/8/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12468),

2) Uchwała Nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 683).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Mikołajewski