Tekst
Login

Ważne informacje

Wybór inkasentów do poboru opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informacja

Związek Międzygminny pod nazwą "Natura" wyznaczył inkasentów do poboru opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie niektórych gmin związku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Uchwała VII/24/14 >>Przejdź <<

Ważne informacje

Składanie reklamacji

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów składamy dnia następnego do godziny 12:00 (pozwoli to  zrealizować reklamację następnego dnia roboczego),  do biura podmiotu odbierającego odpady (tel. podany na stronie internetowej Związku http://www.natura.grojec.org.pl)  lub do biura Związku ( tel poniżej), po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione. 

Telefon: (48) 332 21 24, (48) 332 94 65
Fax: (48) 332 06 68

Ważne informacje

Jak płacimy i do kiedy?

Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo lub telefonicznie.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.

Tytułem wpłaty należy podać :

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady

- nazwisko i imię osoby, która składała deklarację

- za jaki okres wnoszona jest opłata

Opłaty kwartalne dokonujemy w następujących terminach:

− do 15 marca za I kwartał,

− do 15 maja za II kwartał,

− do 15 września za III kwartał,

− do 15 listopada za IV kwartał.

Wysokość opłaty musi być zgodna z deklaracją, którą złożyliśmy w Związku bezpośrednio czy za pośrednictwem swojego Urzędu Gminy.

Wysokość opłaty zależy od liczby osób, które zamieszkują daną nieruchomość oraz od tego czy odpady te są segregowane.

Kwartalna opłata za wywóz odpadów komunalnych dokonywana jest za pośrednictwem banku lub za pośrednictwem inkasenta.

 

Ważne informacje

Jaka jest wysokość opłat?

 UCHWAŁA NR III/13/15

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 i art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5198) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie działania Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, zwanego dalej „Związkiem” – w granicach administracyjnych Gmin – Uczestników Związku w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” do zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.

§ 6. Traci moc:

1) uchwała Nr II/8/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12468),

2) Uchwała Nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 683).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Mikołajewski

Ważne informacje

Sposób segregowania odpadów komunalnych

Podział segregacji obowiązuje od 02.01.2014

Odpady zmieszane  co dwa tygodnie

 • Pojemnik: odpady zmieszane frakcja mokra– co dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, codziennie w zabudowie wielorodzinnej
   
 • worki czerwone - papier, plastik, metal  – jeden raz w miesiącu;
   
 • worki bezbarwne/białe ze szkłem i opakowaniami szklanymi – jeden raz na kwartał.
Ważne informacje

Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji - nieruchomości zamieszkałe(osoby fizyczne)

Deklaracje można składać:

 
Deklaracje można składać osobiście w siedzibie biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 23 oraz w siedzibie urzędu właściwego dla Gminy wchodzącej w skład Związku  (z wyjątkiem Gminy Grójec).

Lista Gmin wchodzących w skład Związku:

 1. Gmina Belsk Duży;
 2. Gmina Błędów;
 3. Gmina Chynów
 4. Gmina Goszczyn;
 5. Gmina i Miasto Grójec;
 6. Gmina Jasieniec;
 7. Gmina Promna;
 8. Gmina Warka;

Zgodnie z litera prawa w terminie 14 dni od zamieszkania w nowej nieruchomości należy złożyć deklarację
Deklaracje można przesłać za pośrednictwem  poczty  do Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” na adres:
Związek Międzygminny „NATURA”
ul. Mszczonowska 23
05-600 Grójec

Pobierz druk deklaracji >>deklaracja DO-1<<

Ważne informacje

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

UWAGA MIESZKAŃCY !!


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych będzie podany na stronie internetowej Związku Międzygminnego natura.grojec.org.pl po rozstrzygnięciu przetargu do 30.12.2013r.

Ważne informacje